Terms of sale

 

1. Ingevolge de bestelling aanvaardt de klant onverkort huidige verkoopsvoorwaarden. Elke wijziging, bijvoegsel of afwijking aan deze voorwaarden zal verplicht het voorwerp maken van een geschreven overeenkomst.
2. Met dien verstande dat de klant zijn verplichtingen nakomt, neemt IDcreation bv het op zich om de overeengekomen informatie van de klant op te nemen op het Internet (World Wide Web) onder het op de voorzijde vermelde URL-adres.
3. De klant zal de bestelbon van IDcreation bv volledig invullen en ervoor zorgen dat alle informatie accuraat is. Samen met de bestelbon zullen ook de te publiceren teksten en het nodige fotomateriaal digitaal en van behoorlijke kwaliteit meegestuurd worden. De klant verbindt zich er eveneens toe alle vragen van IDcreation bv i.v.m. de publicatie te beantwoorden binnen de drie werkdagen en ervoor te zorgen dat alle informatie die verschaft wordt waar en correct is.
4. 'N.V. IDcreation last regelmatig - op een rechtmatige manier conform de auteurswet en andere toepasselijke wetgevingen - foto's en beelden in de te ontwikkelen websites. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord dienaangaande geen rechten te kunnen en zullen uitoefenen m.b.t. voormelde ingelaste foto's of beelden, en erkent dat voormelde foto's voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden, dan voor de presentatie van hun website.
5. Het door de klant geleverde cliché voor de publicatie en het hiervoor geleverde materiaal ressorteert onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant met inbegrip van alle eventuele rechten, bijdragen of belastingen van welke aard dan ook, welke op dit cliché, zowel qua tekst als qua afbeelding vermeld staan. IDcreation bv behoudt zich het recht voor autonoom en zonder enige inmenging de meegedeelde informatie te verwerken met het oog op publicatie. De klant neemt het op zich om IDcreation bv schadeloos te stellen voor om het even welk recht van privacy of publiciteit of om het even welk ander recht van om het even welke andere partij.
6. IDcreation bv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid of de inhoud van de verstrekte informatie, welke onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant ressorteert. Zij kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tijdelijke niet-beschikbaarheid van de informatie welke de klant liet publiceren, welke de reden hiervan ook is. Door de specifieke aard van de aangeboden diensten kan IDcreation bv geen waarborg geven van welke aard ook en vergissingen en/of fouten met betrekking tot de publicatie van de gegevens van de klant kunnen in geen geval tot schadevergoeding aanleiding geven, doch deze vergissingen en/of fouten zullen binnen een korte termijn worden rechtgezet.
7. De verbintenis in hoofde van IDcreation bv, meer bepaald het installeren van een anti-virus of anti-spam scanning op inkomende e-mail van de klant, is essentieel een middelenverbintenis, hetgeen inhoudt dat IDcreation bv aan de mede-contractant belooft alle mogelijke middelen (d.w.z. wat actueel wetenschappelijk mogelijk is qua virus- en spampreventie) in te zetten om voormelde virussen / spamberichten op te sporen, tegen te houden en/of onschadelijk te maken. In dit verband verbindt IDcreation bv zich ertoe om bij de producent van de anti-virus en anti-spam software steeds de nieuwste anti-virus en anti-spam definities te downloaden om zo een maximale garantie te kunnen geven. Uiteraard kan niet 100 % gegarandeerd worden dat (in uitzonderlijke gevallen) specifieke en tot op heden ongekende virussen of spamberichten zullen ontsnappen aan de geïnstalleerde scanning. Huidig abonnement is dus geen resultaatsverbintenis in hoofde van IDcreation bv. IDcreation bv kan dus niet aansprakelijk gesteld worden indien voormelde virus- en/of spampreventie uitzonderlijk niet werkzaam zou blijken en de klant in dit geval schade zou lijden – schade bestaande uit onder meer verlies van inkomsten of winsten, verlies of schade aan gegevens, commerciële verliezen, enz. …
8. De klant, die aanvaardt, wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de software, zoals door IDcreation nv ontwikkeld, geoptimaliseerd is voor ‘Windows’ en ‘Mac-gebruikers’ en voor de meest courante browsers, zoals ‘Internet Explorer’ en ‘Firefox’. De klant ziet derhalve af van elke vordering lastens IDcreation nv, indien vaststaat dat de klant nog gebruik maakt van verouderde en/of a-typische systemen of browsers.
9. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat hij slechts gebruik kan maken van het ‘Content Management Systeem’, tijdens de duur van het contract tussen partijen. Dit recht vervalt wanneer het contract wordt beëindigd, om welke reden dan ook: opzegging, gerechtelijke ontbinding, enz.
10. Er wordt de klant geen enkele exclusiviteit gegeven onder welke vorm ook.
11. Klachten en bezwaren betreffende de geplaatste publicaties dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na hun verschijning.
12. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 30% op het voorziene totaalbedrag inclusief btw van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan IDcreation bv vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling.
13. Behoudens andere en schriftelijke overeenkomsten met IDcreation bv zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. Intresten van 12% ‘s jaars lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen. Bij niet-betaling op de vervaldag zal IDcreation bv van rechtswege en zonder ingebrekestelling:

  • de lopende opdrachten mogen schorsen. Bij niet-betaling op de vervaldag is IDcreation bv vrij om bovengenoemde presentatie uit het systeem te schorsen zonder dat de klant enig recht heeft op een schadevergoeding.
  •  

  • het totaal bedrag van elke factuur welke niet betaald is op de vervaldag, verhogen met de forfaitaire, conventionele schadevergoeding gelijk aan 12 % van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 50 € en een maximum van 1.850 € dit wegens de bijkomende administratieve en financiële kosten welke de niet betaling met zich meebrengt, onverminderd de vordering tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

14. Elke annulering van de bestelling door de klant vóór de uitvoering van het bestelde werk dient per aangetekend schrijven te gebeuren. Partijen komen in dit geval overeen dat een forfaitaire schadevergoeding van 30 %, op het voorziene totaalbedrag inclusief btw, vermeld in de overeenkomst, verschuldigd is.
15. Betalingen kunnen enkel en alleen geschieden op rekeningnummer ING NL72INGB-0007-5577-40 van IDcreation bv.
16. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Nederlands recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Rotterdam.
17. De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar voor eenzelfde termijn, de overeenkomst neemt een aanvang op de dag van ondertekening van de bestelbon. De opzegging van huidige overeenkomst door de klant dient te gebeuren 3 maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode en dit per aangetekend schrijven.
18. Ondertekende is er van op de hoogte dat het registreren van een domeinnaam die identiek is aan of overeenstemt met een merk en/of handelsnaam en/of vennootschapsnaam van een derde een inbreuk kan uitmaken op de rechten van deze derde. Ondertekende bevestigt dat hijzelf, of in voorkomend geval de onderneming waarvoor hij hier optreedt, IDcreation bv vrijwaart en schadeloos zal stellen voor alle kosten en schade die voortvloeien uit een aanspraak van een derde waaruit blijkt dat de registratie of het gebruik van de aangevraagde domeinna(a)m(en) een inbreuk maakt op diens rechten.

 

 

^
This website uses cookies The website of IDcreation nv uses functional cookies. In case of analysing our traffic or advertising, we also place cookies that share information about your use of our site with our analytics partners, our social media and advertising partners, who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Show details Hide details
Allow selection
Allow all cookies